Kiedy możliwe jest podważenie testamentu?

Testament może być sporządzony w różnych formach, np. własnoręcznej, notarialnej, urzędowej lub ustnej. Niezależnie od formy, musi spełniać określone wymogi prawne, aby był ważny i skuteczny. Czy jednak istnieją sytuacje, w których testament można podważyć?

 

Podważenie testamentu – kto i kiedy może to zrobić?

testament

Podważenie testamentu oznacza zakwestionowanie jego ważności lub skuteczności przez osobę uprawnioną. Podważyć testament może zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy. Nie ma znaczenia, czy dana osoba była krewnym testatora, a także, czy przysługuje jej prawo do zachowku. Ważne jest natomiast, aby osoba ta miała uzasadniony interes prawny w podważeniu testamentu.

Podważenie testamentu może nastąpić w każdym postępowaniu spadkowym, np. o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o wykonanie zapisu testamentowego lub o dział spadku. Podważenie testamentu następuje poprzez podniesienie zarzutu nieważności testamentu w sprawie sądowej. Termin na podniesienie zarzutu nieważności testamentu wynosi 10 lat od dnia otwarcia spadku.

 

Podważenie testamentu – jakie są przyczyny nieważności testamentu?

Podważenie testamentu może być oparte na różnych przyczynach nieważności testamentu. Najczęściej występujące to:

  • Brak zdolności testowania u spadkodawcy – spadkodawca nie miał prawnego uprawnienia do sporządzenia testamentu, np. nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych (nie ukończył 18 lat lub był ubezwłasnowolniony) lub był niepoczytalny (nie rozumiał znaczenia i skutków swojego działania).
  • Brak swobody testowania u spadkodawcy – oznacza to, że spadkodawca nie działał z własnej woli, ale pod wpływem przymusu fizycznego lub psychicznego ze strony innej osoby.
  • Brak zgodności treści testamentu z wolą spadkodawcy – oznacza to, że treść testamentu nie odzwierciedla prawdziwej i ostatniej woli spadkodawcy, np. została sfałszowana lub zmieniona przez inną osobę.
  • Brak zachowania wymaganej formy testamentu – oznacza to, że testament nie spełnia określonych wymogów formalnych dotyczących sposobu jego sporządzenia, np. nie jest własnoręcznie napisany i podpisany przez spadkodawcę lub nie został sporządzony przed notariuszem lub urzędnikiem.

Podważenie testamentu jest skomplikowanym, czasochłonnym procesem, który wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów i argumentów prawnych. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika od spraw spadkowych w Gdańsku, który pomoże ocenić szanse na unieważnienie testamentu i poprowadzi sprawę w sposób skuteczny oraz korzystny dla klienta.