Podział majątku – porady prawne w Gdańsku

młotek, worki z pieniędzmi i pionki

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji Klientów w sprawach dotyczących podziału majątku oraz wzajemnych rozliczeń po zakończeniu związku partnerskiego. Początkowo zawsze dąży do wypracowania zgodnych stanowisk pomiędzy stronami, aby móc umownie podzielić wspólny majątek. Jeśli nie jest to możliwe, zapewnia pełne wsparcie prawne w postępowaniach toczonych przed sądem. Działając w interesie Klienta, prawnik dąży do uzyskania dla niego najkorzystniejszego rozwiązania.

Majątek może zostać podzielony poprzez przydzielanie konkretnych przedmiotów jednemu i drugiemu małżonkowi bądź przekazanie wszystkiego jednemu z małżonków z nałożeniem na niego obowiązku spłaty współmałżonka z połowy wartości przedmiotów. Równie dobrze, całość majątku może zostać spieniężona, a uzyskana kwota dzielona jest między stronami.

Oferowane usługi świadczone są na terenie Trójmiasta i okolic.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Umowny podział majątku wspólnego

Sposób umownego podziału majątku jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy małżonkowie bezproblemowo mogą porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas następuje on w wyniku zawarcia umowy między małżonkami. Zawarta umowa może mieć dowolną formę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. W takim przypadku umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

 

Sądowy podział majątku wspólnego

W przypadku, gdy małżonkowie toczą spór o wspólny majątek i nie mogą się porozumieć w kwestii jego podziału, jedynym rozwiązaniem jest podział sądowy. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego miejsca położenia rzeczy. We wniosku należy dokładnie określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz przedstawić dowody własności. Jeśli przedmiotem majątku jest nieruchomość, należy wówczas dołączyć wypis z księgi wieczystej. Wraz ze wnioskiem o podział majątku należy przedstawić wyrok rozwodowy.