Kiedy możliwe jest ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?

W Polsce ramy prawne, regulujące ubezwłasnowolnienie, są określone w Kodeksie cywilnym. Wskazuje on okoliczności, w których osoba może zostać ubezwłasnowolniona oraz środki prawne, dostępne dla osób dotkniętych taką decyzją.

 

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Porada prawnaPod pojęciem ubezwłasnowolnienia definiuje się środek prawny, ograniczający zdolność osoby fizycznej do czynności prawnych oraz podejmowania decyzji, dotyczących jej spraw, takich jak zarządzanie majątkiem, zawieranie umów czy podejmowanie decyzji o własnym zdrowiu, np. leczeniu. Proces ubezwłasnowolnienia ma na celu ochronę osoby ubezwłasnowolnionej oraz jej interesów. Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe i dotyczy sytuacji, gdy dana osoba nie jest w stanie kierować swoim życiem w rozsądny, bezpieczny sposób.

 

Kiedy możliwe jest ubezwłasnowolnienie?

 Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej jest możliwe, gdy spełnione są następujące warunki:

  • osoba ma ukończone 13 lat;
  • istnieje uzasadnione przekonanie, że dana osoba nie jest w stanie samodzielnie dbać o swoje interesy ze względu na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub inną przyczynę, zagrażającą zdrowiu i życiu, potwierdzoną oraz uznaną przez sąd;
  • ubezwłasnowolnienie jest konieczne dla ochrony osoby lub jej majątku.

Osoba ubezwłasnowolniona nie traci swoich wszystkich praw, ale ma wyznaczonego opiekuna prawnego lub kuratora, który ma obowiązek dbać o jej dobro.

 

Ubezwłasnowolnienie osób uzależnionych

Ta kwestia zawsze budzi dużo wątpliwości i emocji, zwłaszcza wśród rodziny uzależnionego. Aby upewnić się, jakie są szanse na ubezwłasnowolnienie uzależnionego, najlepiej zasięgnąć porady prawnej, konsultując się z doświadczonym prawnikiem, który wskaże właściwe pobudki do skierowania wniosku o ubezwłasnowolnienie. Co do zasady, osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków czy hazardu, może zostać ubezwłasnowolniona jedynie wtedy, gdy nie jest ona w stanie kierować własnym życiem i podejmować racjonalnych decyzji, co należy zawsze udowodnić przed sądem.